Mevzuat

ULUSLARARASI MEVZUAT

 • Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW) :

http://www.kaced.org/images/files/CEDAW%20metni.pdf

 • 1993 Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Bildirge :

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/kadina_karsi_siddet/BM%20Kad%C4%B1na%20Kar%C5%9F%C4%B1%20%C5%9Eiddetin%20Ortadan%20Kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1na%20Dair%20Bildirgesi%2020.12.1993.pdf

 • Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) :

https://rm.coe.int/1680462545

 • 1984 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 7 No.Lu Ek Protokol :

http://www.tohav.org/Content/UserFiles/ListItem/Docs/katalog6679avrupa-konseyi.pdf

 • Dünya Kadın Konferansı Sonuç Bildirgesi :

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf

 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi :

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/uluslararasi_belgeler/ayrimcilik/CEDAW/CEDAW_Sozlesmesi_ve_Ihtiyari_Protokolu.pdf

ULUSAL MEVZUAT

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 sayılı Kanun):

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6284.pdf

 • Anayasa ( Özellikle 10. madde, 41. madde ve 90. Madde) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

 • Türk Medeni Kanunu (TMK) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

 • Türk Ceza Kanunu (TCK) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf

 • Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK):

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf

 • İş Kanunu:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf

 • 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği :

https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=17030&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

 • Kadın Konuk Evlerinin Açılması Ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik:

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm

 • 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/01/20080105-1.htm

 • 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu (aile içi şiddet mağduru kadınlar 18 yaşından küçüklerse bu Kanundaki esaslara göre adli ve idari işlemleri yürütülecektir.) :

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf

 • Jandarma Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2803.pdf

 • 5 Ocak 2013 tarihli-28519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm

 • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081111-7.htm

 • Adli Kolluk Yönetmeliği :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050601-14.htm

 • Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/06/20050601-10.htm

 • Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler Konulu 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi:

https://www.mevzuat.com/cocuk-ve-kadinlara-yonelik-siddet-hareketleriyle-tore-ve-namus-cinayetlerinin-onlenmesi-icin-alinacak-tedbirler-ile-ilgili-2006-17-sayili-basbakanlik-genelgesi/

 • Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu Konulu 2007/6 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm

 • Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Konulu 2010/10 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi :

http://www.kadindostukentler.com/content/docs/genelge-2010-10-kadinlarin-ve-kiz-cocuklarinin-insan-haklari.pdf

 • Aile İçi Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk Suçlarıyla Mücadelede Jandarmanın Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi
 • Kolluk Etik İlkeleri
 • ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-8.htm

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (PDF)

6284 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği (PDF)

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) (PDF)